Vážený kliente,

společnost AUTO-KERN, spol. s r.o. (dále jen „AUTO-KERN“) se sídlem Praha 4, Türkova 2357/22a, PSČ 149 00, IČO: 256 260 60 Vás tímto informuje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a také již s přihlédnutím k úpravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. května 2018 (dále jen „GDPR“) o tom:


a) jaké osobní údaje zpracovává a pro jaké účely


Jedná se o osobní údaje fyzických osob, tj. osob, které s AUTO-KERN hodlají uzavřít smluvní vztah, osob, které s AUTO-KERN uzavřely smluvní vztah, statutárních orgánů právnických osob, plnění smluvních závazků AUTO-KERN, zajištění činností a služeb souvisejících s poskytováním příslušné služby.


Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování příslušné služby (operativní leasing vozidel, správa vozového parku, zajišťování služeb (servis vozidel, likvidace pojistných událostí, zajištění náhradního vozidla, silniční asistence, smluvní servis pojišťovny Kooperativa, řešení dopravních přestupků, prodej vozidel po skončení leasingu, zprostředkování pojištění, aj.).


Pro tyto účely potřebujeme údaje typu: celé jméno, pohlaví, titul, datum narození, v některých případech i rodné číslo (např. pro jednání s pojišťovnami), kontaktní údaje (pracovní nebo osobní) a to včetně e-mailové adresy, telefonního čísla a jména společnosti zaměstnavatele. V případě zpracování dalších osobních údajů, jsou tyto údaje zpracovány až po uděleném souhlasu.


Poskytnutí osobních údajů (v žádaném rozsahu) klienty, které s AUTO-KERN hodlají uzavřít smluvní vztah je dobrovolné, nicméně ze strany AUTO-KERN je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu.


b) jak získává a zpracovává osobní údaje


Vaše osobní údaje získáme například tím, že navštívíte naše webové stránky s poptávkou operativního leasingu, nebo začnete používat vozidlo pronajaté od AUTO-KERN (ať už jako zaměstnanec společnosti, která je klientem AUTO-KERN, nebo napřímo smlouvou s AUTO-KERN), nebo nás jiným způsobem zkontaktujete (např. telefonicky, e-mailem). Dále pokud přebíráte vozidlo, které je v pronájmu společnosti, kde jste zaměstnáni, můžeme rovněž získat Vaše údaje od vašeho zaměstnavatele, a to např. základní kontaktní údaje a kategorie Vaší pracovní pozice, nebo sdělením svých údajů při vzniku pojistné události týkající se Vašeho vozidla. Pokud využijete služeb našich servisních partnerů, můžeme od nich dostat informace o provedených servisních zákrocích, opravě vozidla, apod.


Osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně, jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům AUTO-KERN a zpracovatelům.


c) komu dále poskytuje osobní údaje


V případě některých činností jako např. fakturace či správa informačního systému spolupracujeme s třetími stranami (tzv. zpracovateli), kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Při poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám však vždy dbáme na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně zabezpečit a chránit.


Seznam zpracovatelů, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny je k dispozici v sídle AUTO-KERN, spol. s r.o., Praha 4, Türkova 2357/22a, případně může být zaslán na žádost.


V případech, kdy budeme vázáni zákonnými předpisy, můžeme poskytnout Vaše osobní údaje dohlížecím nebo vyšetřovacím orgánům, a to včetně daňových úřadů.


d) jak dlouho uchovává osobní údaje


Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k naplnění stanoveného účelu (po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od jeho ukončení za účelem archivace), pokud není příslušnou právní úpravou vyžadována delší doba uchování dat.


e) jak zabezpečuje osobní údaje


Vaše osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a k ochraně těchto údajů proti ztrátě nebo neoprávněnému zpracování podnikáme příslušné technické a organizační kroky v oblasti zabezpečení dat, včetně fyzického zabezpečení lokalit, kde jsou osobní údaje uchovávány. V případě zpracování dat třetími stranami máme tuto spolupráci smluvně zajištěnou včetně ochrany osobních dat.


f) jaká máte práva


AUTO-KERN Vás tímto informuje, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na přenositelnost svých osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím info@auto-kern.cz.


Požádáte-li AUTO-KERN o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů/GRPD povinni Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace by mělo být sdělení o:


  • účelu zpracování Vašich osobních údajů

  • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji

  • příjemci, případně kategoriích příjemců


Prosím, uveďte ve Vašem požadavku co nejpřesněji, jakých osobních údajů se Váš požadavek týká. Pro Vaši ochranu provedeme Váš požadavek týkající se osobních údajů pouze s platností příslušné e-mailové adresy, kterou použijete pro komunikaci s námi (ohledně tohoto požadavku), nebo prokázáním Vaší identity před provedením požadovaných kroků.


Prosím, vezměte na vědomí, že určité informace je nutné uchovat z důvodu dokončení stanoveného účelu, který započal před tím, než jste požádali o změnu nebo vymazání, stejně tak můžeme určité informace vyžadovat pro uložení z důvodu (např. zákonné doby, doby k obhajobě).


Pokud byste měli důvod se obávat, že AUTO-KERN nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, se kterým má AUTO-KERN uzavřenu smlouvu, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem/GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete:


  • kontaktovat neprodleně AUTO-KERN na info@auto-kern.cz a informovat nás o vzniklém problému

  • požádat AUTO-KERN nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení

  • požadovat, aby AUTO-KERN nebo konkrétní zpracovatel odstranil vzniklý stav (zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování)

  • bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, AUTO-KERN nebo konkrétní zpracovatel odstraní neprodleně vzniklý problém

  • nevyhoví-li AUTO-KERN nebo konkrétní zpracovatel Vaší žádosti, máte právo obrátit se přímo na: Úřad pro ochranu osobních údajů adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz


© Copyright 2020 Auto-Kern Created by CREATIVE factory.